Dostawa z przedpłatą powyżej 150 pln za darmo
608 833 955 Poniedziałek-Piątek: 8.00-16.00 kontakt@kupslodycze.pl
Koszyk ( )

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kupslodycze.pl z 14 listopada 2022 r.

 • § 1

 • DEFINICJE

SPRZEDAWCA spółka BLISSPOINT.SPACE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Okrętowa 19A, 01-309 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000766049, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5223146298 oraz numer statystyczny REGON: 382275330, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł wpłaconym w całości;

UŻYTKOWNIK oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownikiem może być zarówno konsument jak i przedsiębiorca. W przypadku gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy Sprzedaży o ile taka zgoda jest wymagana w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego; 

KONSUMENT osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

PRZEDSIĘBIORCA jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą;

SKLEP INTERNETOWY  strona internetowa o adresie www.kupslodycze.pl za pomocą której Sprzedawca świadczy usługi i umożliwia składanie zamówień przez Użytkowników;

FORMULARZ REJESTRACJI dostępny w Sklepie Internetowym formularz umożliwiający rejestrację;

REJESTRACJA określona w Regulaminie procedura zakładania Konta;

FORMULARZ ZAMÓWIENIA formularz umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym po dodaniu Produktów do Koszyka;

REGULAMIN oznacza niniejszy regulamin;

KONTO dostępne wyłącznie dla Użytkownika (niezbywalne) miejsce w Sklepie Internetowym, któremu przypisany jest unikalny login i hasło, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza dane i zarządza nimi oraz dokonuje Zamówień;

KOSZYK ułatwienie w przy składaniu Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym kosztów wysyłki) oraz wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów. 

PRODUKTY rzeczy ruchome oferowane w ramach Sklepu Internetowego na sprzedaż;

ZAMÓWIENIE oświadczenie woli Użytkownika zawierające ofertę Użytkownika zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Użytkownik oferuje zawarcie Umowy Sprzedaży oraz dane dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna Umowa Sprzedaży;

NEWSLETTER usługa, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji Sklepie Internetowym i Produktach i działalności Sprzedawcy, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Użytkownika. 

KODEKS CYWILNY oznacza ustawę kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 145);

DZIEŃ ROBOCZY każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

UMOWA SPRZEDAŻY umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki; 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA suma wartości Przedmiotów w danym Zamówieniu i ich dostawy;

 • § 2

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników. Regulamin dotyczy wszelkich usług świadczonych przez Sprzedawcę.  
 2. Korzystanie przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne.  
 3. Postanowienia Regulaminu skierowane są zarówno do konsumentów jaki i do przedsiębiorców, o ile nic innego nie wynika z poszczególnych postanowień Regulaminu. 
 4. Przeglądanie Sklepu Internetowego nie wymaga założenia Konta. 
 5. Zamówień mogą dokonywać wyłącznie Użytkownicy, którzy posiadają Konto w Sklepie Internetowym lub wypełnią formularz Zamówienia bez zakładania konta. 
 6. Zamówienia są  realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 7. Korzystanie z Sklepu Internetowego wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu przez Użytkownika i jego zaakceptowania.  
 8. Użytkownik przy rejestracji Konta akceptuje treść Regulaminu.  
 9. Do korzystania z Sklepu Internetowego wymaga jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia elektronicznego pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet. 
 10. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 11. Zakazane jest umieszczanie w Sklepie Internetowych jakichkolwiek treści bezprawnych. 
 • § 3

 • REJESTRACJA 

 1. Aby dokonać Zamówienia wybranych Produktów, Użytkownik może zarejestrować się w Sklepie Internetowym poprzez założenie Konta (Rejestracja). Założenie Konta nie jest jednak konieczne aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym. 
 2. Rejestracja oraz założenie Konta w Sklepie Internetowym są bezpłatne. 
 3. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i aktywowaniu Konta za pomocą linku aktywacyjnego wysłanego na adres poczty elektronicznej Użytkowania podany przy wypełnianiu Formularza Rejestracji. 
 4. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracji i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz kliknięcia pola „Zarejestruj”. Po dokonaniu ostatniej czynności wskazanej w zdaniu 1 ust. 3 Formularz Rejestracji zostaje przesłany do Sprzedawcy, który wysyła Użytkownikowi automatyczną wiadomość e-mail, na wskazany w Formularzu Rejestracji adres e-mail wraz z linkiem niezbędnym do aktywacji Konta. 
 5. Po przesłaniu Formularza Rejestracji i otrzymaniu automatycznej wiadomości zwrotnej, aby aktywować Konto Użytkownik powinien kliknąć w otrzymany link aktywacyjny i potwierdzić jego rejestrację. Z momentem kliknięcia w link aktywacyjny Konto zostaje zarejestrowane w Sklepie Internetowym.  
 6. Użytkownik ma obowiązek podać w Formularzu Rejestracji prawdziwe dane. 
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta, w przypadku, gdy Użytkownik nie potwierdzi jego rejestracji za pomocą linku aktywacyjnego.  
 • § 4

 • KONTO

 1. W trakcie Rejestracji Użytkownik wskazuje swój adres e-mail oraz hasło, które będzie służyć jego identyfikacji w Sklepie Internetowym.  
 2. Logowanie do Konta odbywa się za pomocą loginu i hasła wskazanych w Formularzu Rejestracji. 
 3. Użytkownik posiadający Konto w Sklepie Internetowym jest uprawniony do edytowania danych. 
 4. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji wskazanych w Koncie danych osobowych. Podanie nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.  
 5. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta w każdej chwili bezpłatnie i bez podania przyczyny.  
 • § 5

 • ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik posiadający Konto w Sklepie Internetowym wybiera określony Produkt poprzez dodanie do Koszyka i wypełnienie Formularza Zamówienia. 
 2. Produkty do Koszyka można dodawać nieodpłatnie. Koszyk ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika. Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Użytkownika również po zakończeniu korzystania z przeglądarki internetowej, w tym również wylogowaniu, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Użytkownika Produktów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie. Koszyka synchronizuje się z Kontem uruchamianym w Aplikacji i przeglądarce internetowej. 
 3. Zamówienia mogą by składane 24 h na dobę i 7 dni w tygodniu. 
 4. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika adresu, na który ma zostać doręczone Zamówienie, numer telefonu kontaktowego oraz danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży, w szczególności rodzaj Produktów, ilość Produktów oraz dokonać wyboru w zakresie sposobu dostawy i płatności. W przypadku Użytkowników posiadających Konto w Formularzu Zamówienia wystarczające jest potwierdzenie aktualności danych przypisanych do Konta.  
 5. Użytkownik w Formularzu Zamówienia wybiera również sposób zapłaty za Produkty i innych ewentualnych kosztów związanych z realizacją Zamówienia. W zależności od wyboru sposobu zapłaty, Użytkownik może zostać przekierowany do strony internetowej dostawcy usług płatniczych.  
 6. Użytkownik może otrzymać fakturę VAT. W tym celu w Formularzu Zamówienia konieczne jest również podanie niezbędnych do wystawienia faktury VAT.  
 7. Wartość Zamówienia stanowi cena Produktów, innych zamówionych usług oraz koszty dostawy. 
 8. Zatwierdzenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. 
 9. Zamówienia mogą być anulowane przez Sprzedawcę, jeżeli Użytkownik nie opłaci ich w terminie 3 dni (roboczych) od złożenia ich dyspozycji. 
 10. Jeżeli Sprzedawca z własnej inicjatywy proponuje Użytkownikowi zawarcie Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przez telefon: 
  1. Sprzedawca wysyła do Użytkownikowi wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży; 
  2. Użytkownik przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 10 lit. a powyżej; 
 11. W innych niż określone w ust. 8 i 10 powyżej przypadkach zawarcia Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przez telefon, z inicjatywy Konsumenta, ustępy poniżej stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem okoliczności i wykorzystanego środka komunikacji. 
 12. Sprzedawca po otrzymaniu Zamówienia wysyła niezwłocznie do Użytkownika wiadomość automatyczną z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia. Jednocześnie Sprzedawca dokonuje weryfikacji Zamówienia.  
 13. Po dokonaniu weryfikacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie wysyła do Użytkownika wiadomość e-mail, w której potwierdza przyjęcie Zamówienia (w całości lub w części), bądź informuje o odrzuceniu Zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.  
 14. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, Sprzedawca informuje o braku możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży co do określonych Produktów. 
 15. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty złożonej przez Użytkownika w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez Sprzedawcą Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Użytkownikowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.  
 16. Z momentem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży o treści zawartej w wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.  
 17. Sprzedawca informuje Użytkownika o zmianie statusu Zamówienia, to jest jego kompletowaniu, przygotowaniu do wysyłki oraz jego wysyłce. O statusie doręczenia przesyłki, Użytkownik będzie poinformowany przez wybranego dostawcę. 
 18. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Użytkownika. 
 • § 6

 • PŁATNOŚCI

 1. Usługi świadczone w ramach Sklepu Internetowego są odpłatne. 
 2. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Wartości Zamówienia.  
 3. Sposoby płatności zostaną udostępnione w module „Dostawa i Zwroty”. 
 4. Sprzedawca udostępnia Użytkownikom możliwość płatności poprzez: 
  1. płatności elektroniczne w ramach serwisów płatniczych; 
  2. płatności za pośrednictwem karty kredytowej i debetowej; 
  3. za pobraniem przy odbiorze Zamówienia; 
 5. Dostawca zastrzega, że dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy. 
 6. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Użytkownika, który wybrał płatność elektroniczną albo płatność kartą kredytową lub debetową, Sprzedawca może skontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie lub poprzez wiadomość elektroniczną celem przypomnienia o płatności. Nieuiszczenie płatności w terminie 4 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia oferty złożonej przez Użytkownika. 
 7. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze metodę płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki i odmawia odbioru przesyłki zawierającej Zamówienie, uznaje się, że Umowa Sprzedaży została rozwiązana.   
 • § 7

 • DOSTAWA

 1. Dostawa Zamówienia może być odpłatna. Wysokość ewentualnej opłaty za dostawę jest uzależniona od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy i płatności, a jej wysokość jest każdorazowo wskazana w Formularzu Zamówienia.  
 2. Użytkownik jest zobowiązany do odbioru Zamówienia. 
 3. Sprzedawca umożliwia dostawę Produktów poprzez kuriera inPost i paczkomaty InPost. Sprzedawca zastrzega, że metody dostawy mogą zostać rozszerzone.  
 4. W zależności od dokonanego wyboru sposobu dostawy Zamówienia termin dostawy może być odmienny i uzależniony od przyjętych wewnętrznie terminów realizacji przez danego dostawcę. Termin dostawy w zależności od wybranego sposobu dostawy jest wskazywany w Formularzu Zamówienia. 
 5. Na termin dostawy Zamówienia składa się czas przygotowania Zamówienia oraz czas doręczenia Produktów przez danego dostawcę. 
 6. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów, stanowiących przedmiot Zamówienia niezwłocznie po ich odbiorze od dostawcy. W przypadku stwierdzenia wad produktu, powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie i spisać odpowiedni protokół w obecności dostawcy.  
 7. W przypadku, gdy w odniesieniu do danej Umowy Sprzedaży Użytkownikiem jest przedsiębiorca z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu dostawcy korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Użytkownika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Użytkownikowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 
 • § 8

 • ZWROT

 1. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego zwrotu Produktów objętych danym Zamówieniem w całości lub w części w ciągu 14 dni od daty jego wysyłki przez Sprzedawcę.  
 2. Użytkownik przed dokonaniem zwrotu powinien upewnić się czy dany Produkt podlega zwrotowi na zasadach określonych w § 8 Regulaminu. 
 3. Produkty podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku, gdy nie noszą śladów użytkowania, znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu (jeżeli w takie opakowanie Produkt był zaopatrzony), posiadają oryginalne zabezpieczenia, w szczególności metki czy też etykiety oraz nie zostały w żaden inny sposób uszkodzone. W przypadku, gdy Sprzedawca po dokonaniu oględzin stwierdzi, że dane Produkty nie spełniają powyższych wymagań – sporządzi stosowny protokół i odmówi przyjęcia zwrotu danego Produktu. 
 4. Zwrotu można dokonać na adres:
  Magazyn Blisspoint.space
  Ul. Zglenickiego 46a
  09-411 Płock
  Koszt dostarczenie zwracanego produktu pokrywa Użytkownik. 
 5. Użytkownik nie ma obowiązku wskazania przyczyny zwrotu. 
 6. W celu dokonania zwrotu Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia zwracanego Produktu oraz umieszczenie go w kartonie razem z wypełnionym i podpisanym Formularzem zwrotu. 
 7. Formularz zwrotu jest dostępny na stronie https://kupslodycze.pl/dostawa-i-zwroty/
 8. Użytkownik może dokonać zwrotu poprzez stronę https://szybkiezwroty.pl/pl
 9. Więcej informacji jak tego dokonać znajduje się na stronie https://inpost.pl/pomoc-jak-moge-nadac-szybki-zwrot/ 
 10. Sprzedawca zwraca Użytkownikowi Wartość Zamówienia, pomniejszoną o koszty dostawy po zweryfikowaniu otrzymanej przez Użytkownika przesyłki. Weryfikacja nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania przesyłki. 
 11. Sprzedawca zastrzega, że nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem. 
 12. Zwrot Produktów dokonywany jest: 
  1. zwrot należności następuje na to samo konto, z którego dokonana została płatność za zamówienie. Zwrotu należności dokonać jedynie właścicielowi karty. 
 • § 9

 • REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne produktów na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego regulujące odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady. Odpowiedzialność ta zostaje wyłączona w przypadku, gdy Użytkownik nabył Przedmioty jaki Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności.  
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać Użytkownikowi Produkty wolne od wad. 
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że dany Produkt posiada wady na zasadach określonych w § 9 Regulaminu. 
 4. Reklamacje należy kierować:
  • mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
  • kontakt@kupslodycze.pl
  • pisemnie na adres: Blisspoint.space sp. z o.o. , Okrętowa 19A, 01-309 Warszawa
 1. W celu przyspieszenia i usprawnienia rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności rodzaju i czasu wystąpienia wady; (2) żądanego sposobu załatwienia reklamacji; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamacji. 
 2. Reklamację dotyczącą wad Produktów można składać w ciągu: 
  1.  24 miesięcy od daty ich zakupu – w przypadku zamówień na osobę fizyczną 
  2.  12 miesięcy od daty ich zakupu – w przypadku zakupu na firmę 

Produkty można reklamować poprzez wypełnienie formularza reklamacji, który jest dostępny po zalogowaniu się do Konta. Dodatkowo Użytkownik przygotowuje tylko produkt do reklamacji oraz informacje, które pozwolą Sprzedawcy   potwierdzić dokonanie zakupów – paragon, fakturę lub potwierdzenie zamówienia.

 1. Po wypełnieniu formularza reklamacji, Użytkownik odsyła Sprzedawcy Przedmioty na adres wskazany w formularzu reklamacji. 
 2. Użytkownik nie ponosi kosztów związanych z przebiegiem procesu reklamacji w przypadku gdy reklamacja jest zasadna. 
 3. Reklamacje będą rozpoznawane w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu paczki przez Sprzedawcę rozpatrzy reklamację i wyśle Użytkownikowi informację zwrotną. Jeśli reklamacja zostanie uznana w sposób prowadzący do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Użytkownik otrzyma zwrot należności za Produkt/Produkty w sposób tożsamy w jaki uiścił cenę za kupione Produkty. 
 4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Użytkownik ma prawo do: 
  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu Wartości Zamówienia albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na zasadach określonych w § 10 Regulaminu, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżenie ceny Produktu powinno pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna; 
  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika; 
 5. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia. 
 • § 10

 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktu. 
 2. Do zachowania terminu określonego w ust. 1, wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu Sprzedawcy. 
 3. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy jest dostępny na każdym Koncie Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży według własnego wzoru, jednak konieczne jest aby tego rodzaju oświadczenie zawierało listę Produktów nim objętych.  
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku, gdy Zamówienie obejmowało kilka Produktów, rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części. 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość –umowę uważa się za niezawartą. 
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, zwrócić dokonane przez niego płatności za zakupione produkty z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. 
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, za jakiego pomocą dokonał jej Użytkownik. 
 8. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt na adres wskazany w formularzu odstąpienia od Umowy Sprzedaży. 
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • § 11

 • PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa w tym prawa autorskie do Sklepu Internetowego oraz do zawartych w nim treści, znaków graficznych i słownych, znaków towarowych oraz inne prawa własności intelektualnej, logotypy, grafiki i fotografie należą wyłącznie do Sprzedawcy. Wszelkie kopiowanie, powielanie bądź jakiekolwiek inne wykorzystywanie zawartych w Sklepie Internetowym treści jest zabronione. 
 2. Użytkownik zamieszczając w Sklepie Internetowym treści tj. przykładowo wypowiedzi, komentarze, fotografie – jednocześnie udziela Sprzedawcy licencji o charakterze nieodpłatnym i niewyłącznym, w zakresie wykorzystywania, utrwalania, zmieniania, usuwania, uzupełniania, wykonywania publicznego, wyświetlania publicznego, oraz zwielokrotniania i rozpowszechniania tych treści, w szczególności w sieci Internet. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania licencji, Użytkownik zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje. 
 • § 12

 • DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe podawane przez Użytkowników Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).  
 3. Podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne. Jednakże jest ono niezbędne w celu założenia Konta i zawierania Umów Sprzedaży, a w przypadku zainteresowania newsletterem lub innymi materiałami marketingowymi uniemożliwi ich przekazanie.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 
  1. świadczenie usług oferowanych w Sklepie Internetowym, w tym realizacja zawartych umów sprzedaży, wysłanie zamówionych produktów oraz realizowanie reklamacji – na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem lub na jego żądanie przed zawarciem tej umowy;
  2. marketing bezpośredni oferowanych usług – na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody;
  3. dochodzenie i obrona przed roszczeniami wynikającymi ze sposobu świadczenia usług przez Sprzedawcę – na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora;
  4. wywiązanie się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją płatności i rozliczeniem podatków – na podstawie przepisów o rachunkowości oraz ordynacji podatkowej.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przy czym wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem.
 6. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje mu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych dotyczących narusza przepisy prawa, a w szczególności RODO. 
 8. Dane Użytkownika przetwarzane w związku z realizacją umowy sprzedaży będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez 5 kolejnych lat po roku zakończenia umowy. Dane przetwarzane na potrzeby realizacji dochodzenia i obrony przed roszczeniami będą przechowywane do czasu ich przedawnienia. W przypadku wyrażenia zgody na marketing, dane Użytkownika będą przechowywane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zebrane lub wycofania zgody. W przypadku usunięcia przez Użytkownika jego konta internetowego, dane Użytkownika, który nie dokonał zakupu za jego pośrednictwem, zostaną niezwłocznie usunięte.
 9. Dane Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. W związku z realizacją zawartej umowy mogą być udostępniane podmiotom realizującym płatność, bankom oraz dostarczającym przesyłki, a w przypadku roszczeń kancelarii prawnej. W związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego dane będą udostępniane podmiotom zapewniającym poprawne działanie strony internetowej, agencjom reklamowym oraz innym partnerom wspierającym kształtowanie kampanii marketingowych Sprzedawcy. Więcej informacji jest dostępnych w Polityce prywatności.
 10. Jeżeli Użytkownik utworzy konto w Sklepie internetowym z wykorzystaniem uwierzytelnienia zapewnianego przez Google lub Facebook, to jego dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz zdjęcia zostaną udostępnione przez te podmioty Sprzedawcy.
 • § 13

 • ZMIANY REGULAMINU

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili, z tym zastrzeżeniem, że treść nowego Regulaminu zaczyna obowiązywać Użytkowników od dnia zamieszczenia go w Sklepie Internetowym. 
 2. O zmianach Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail przesłanych na adresy podane przy Rejestracji. 
 3. Wyraźną odmowę akceptacji nowego brzmienia Regulaminu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu prowadzi do likwidacji Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym. 
 • § 14

 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 

 1. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Użytkownik ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Użytkownika reklamacji spór nie został rozwiązany. 
 3. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz. U. 2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 
 4. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
  1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. 
  2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą. 
  3. Użytkownik może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 

 

 • § 15
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest udostępniana nieodpłatnie Użytkownikom w Sklepie Internetowym. 
 2. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim. 
 3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie pod następującym adresem URL https://kupslodycze.pl/regulamin/, skąd Użytkownicy mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk. 
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego.  
 5. Wszelka korespondencja kierowana do Sprzedawcy powinna zostać kierowana na adres: BLISSPOINT.SPACE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Okrętowa 19A, 01-309 Warszawa bądź też adres e-mail:   kontakt@kupslodycze.pl  
 6. Sprzedawca może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy na inny podmiot, o ile pozostanie to bez wpływu na prawa Użytkownika ani obowiązki Sprzedawcy wynikające z Regulaminu. 
 7. W sporach wynikłych na tle niniejszego Regulaminu zastosowanie ma prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Użytkownikiem jest Konsument – sąd wyłącznie właściwy ustala się na podstawie właściwości ogólnej. Jednakże w przypadku, gdy Użytkownikiem jest Przedsiębiorca – wyłącznie właściwym sądem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 
0
PODSUMOWANIE
Koszyk jest pusty